PRIVACYBELEID

De verwerkingsverantwoordelijke is Societe BIC, met maatschappelijke zetel 14 rue Jeanne d’Asnières – 92611 Clichy Cedex – France.

1. Privacyverklaring

BIC Group (Société BIC en verbonden vennootschappen en dochterondernemingen, hierna “BIC” of “Wij” of “ons”) engageert zich ertoe uw privacy te beschermen wanneer u onze website www.bickids.com, (de “Site”). Het doel van dit privacybeleid (“Privacybeleid”) is u te informeren over de soorten gegevens die we verzamelen over u wanneer u de Site bezoekt, hoe we die gegevens gebruiken, of we ze aan iemand verstrekken en de keuzes die u heeft voor ons gebruik van uw gegevens. Als u liever niet heeft dat uw persoonsgegevens gebruikt worden zoals omschreven in dit Beleid, dan kunt u beter geen gebruik maken van onze Site.

Behalve de informatie betreffende uw gebruik van de Site (zie Afdeling 4 van dit Privacybeleid), worden er op geautomatiseerde wijze over u geen persoonsgegevens verzameld wanneer u de Site bezoekt. Alle andere persoonsgegevens die wij verzamelen zijn door u verstrekt voor een welbepaald doeleinde, bijvoorbeeld als u uw naam en adres heeft opgegeven zodat wij uw inschrijving kunnen beheren en u producten kunnen leveren die u besteld heeft via de Site.

Als u geen persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij u in sommige gevallen mogelijk een dienst niet verlenen die via de Site wordt aangeboden. Wij geven het aan als u gegevens moet verstrekken opdat wij u een bepaalde dienst kunnen verlenen.

Als wij persoonsgegevens van u verzamelen, heeft u het recht om (i) toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, (ii) te vragen dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, bijgewerkt, afgeschermd, gewist worden en (iii) ons te vragen om u een kopie van uw persoonsgegevens te bezorgen in een gangbaar en machineleesbaar formaat. Wij nemen dergelijke verzoeken in behandeling overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en gaan mogelijkerwijs ook uw identiteit na om deze verzoeken te verwerken.

Een dergelijk verzoek moet gericht worden aan onze functionaris voor gegevensbescherming: data-protection@bicworld.com.

2. Gebruik van de persoonsgegevens die we van u verzamelen

Wij kunnen rechtstreeks bij u persoonsgegevens verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u een bestelling plaatst via de Site, wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, wanneer u ons contacteert via de rubriek “Contact met ons opnemen” van onze Site of op een andere manier met ons communiceert. Deze persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten: aanspreking, naam, familienaam, e-mail, postadres, telefoonnummer en alle andere informatie die u wenst te verstrekken.

  • De informatie die u ons verstrekt om in te schrijven voor de nieuwsbrief wordt gebruikt door BIC en/of een vertegenwoordiger die in naam van BIC werkt om u te informeren over nieuws of aanbiedingen op de Site. Elke e-mail die u ontvangt, bevat ook een uitschrijfmogelijkheid.
  • De informatie die u ons verstrekt via de pagina “Contact met ons opnemen” wordt gebruikt door BIC en/of een vertegenwoordiger die in naam van BIC werkt om u te reageren op uw opmerkingen, vragen of verzoeken om informatie. Naast antwoorden op een e-mail die u verstuurt, is het niet onze bedoeling om u te contacteren tenzij u om specifieke informatie verzoekt. Hoewel wij uw contactgegevens bewaren in onze database, gebruiken wij deze enkel om te antwoorden op uw verzoek.

De hogervermelde persoonsgegevens en alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt (bijvoorbeeld voor promotieacties (spelletjes)), worden enkel verstrekt voor het rechtmatige doeleinde waarvoor ze verzameld werden (uw deelname) en/of zoals ze aan u werden meegedeeld bij de verzameling van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor andere doeleinden die aan u worden meegedeeld en waar u mee instemt, of voor alle andere doeleinden die krachtens de toepasselijke wetgeving toegestaan of vereist zijn.

3. Wat is onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel als we daarvoor over een rechtsgrondslag beschikken. Afhankelijk van de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken (zoals toegelicht in afdeling 2 hierboven), is de rechtsgrondslag een van de volgende:

  • Uitvoering van een overeenkomst: bijvoorbeeld wanneer het voor ons noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken om een bestelling of inschrijving via onze Site voor u af te handelen.
  • Uw toestemming: als u ons bijvoorbeeld uw toestemming gegeven heeft om uw persoonsgegevens aan ons of aan derden te verstrekken voor marketingdoeleinden.
  • Voor onze rechtmatige commerciële belangen of die van onze derden: bijvoorbeeld wanneer het voor BIC noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken om fraude te voorkomen.
  • Naleving van de wetgeving: bijvoorbeeld wanneer BIC onderworpen is aan een verplichting krachtens wet- of regelgeving en uw persoonsgegevens moet gebruiken om hieraan te voldoen.

4. Bewaartermijn van de persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij nemen maatregelen om te garanderen dat de persoonsgegevens die u ons verstrekt slechts bewaard worden zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden.

Als wij uw persoonsgegevens verzameld hebben op grond van uw toestemming en wij geen andere rechtmatige grondslag hebben om de verwerking verder te zetten, dan kun u te allen tijde uw instemming met ons gebruik of de verstrekking van uw persoonsgegevens intrekken of wijzigen, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen. De intrekking van uw toestemming is geldig voor de toekomst en heeft geen invloed op de wettelijkheid van de verwerking die uitgevoerd werd op grond van uw oorspronkelijke toestemming.

5. Links naar of vanaf andere websites

De Site kan links naar andere websites bevatten. BIC heeft geen controle over de privacypraktijken van deze websites en aanvaardt hier geen verantwoordelijkheid voor. U moet het privacybeleid bekijken van elke website die u bezoekt.

6. Verstrekking aan derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan vertrouwde derden (trusted third parties) die ons helpen de Site te beheren en onze activiteiten uit te voeren (zoals instituten voor statistisch onderzoek, reclamebureaus of platforms voor online handel). Third party providers bewaren de informatie die ze nodig hebben om hun specifieke functie uit te oefenen en wij staan deze partijen niet toe om persoonsgegevens te gebruiken of te verstrekken voor hun eigen marketingdoeleinden of andere doeleinden. Wij verlangen van onze dienstverleners een hoog beveiligings- en vertrouwelijkheidsniveau, dat niet onderdoet voor de garanties in dit beleid.

Als wij deelnemen aan een transactie om onze activiteiten of activa geheel of gedeeltelijk te verkopen, of te fusioneren met een ander bedrijf, dan kunnen wij persoonsgegevens gebruiken of verstrekken aan andere partijen die bij de transactie betrokken zijn, bijvoorbeeld de potentiële verkoper of koper en onze professionele adviseurs.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verstrekken als wij hiertoe verplicht zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten te handhaven; of om de rechten, eigendom of veiligheid van BIC, onze klanten of andere personen te beschermen.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij beschikken over een beleid en procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeoorloofde toegang, wijziging of verstrekking. Daarnaast hebben wij technologische waarborgen ingevoerd, met inbegrip van beveiligingssoftware, wachtwoorden en firewalls om ongeoorloofde toegang tot computers te voorkomen. Hierbij verklaren wij niet dat het systeem onfeilbaar is in buitengewone omstandigheden of dat het bestand is tegen toekomstige aanvallen.

8. Doorgifte en opslag van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens die op onze Site verzameld worden, worden opgeslagen op beveiligde locaties en op servers in de Europese Unie. U kunt informatie bekomen en vragen stellen over het privacybeleid en de privacypraktijken betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door ons te contacteren.

9. Online privacy van kinderen

Wij gaan niet over tot de verzameling of opslag van persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 of zoals anders bepaald in de plaatselijke wetgeving, noch richten wij onze marketing op deze kinderen.

Mochten wij toch besluiten om dit te doen, dan vragen we de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vóór we persoonsgegevens verzamelen van kinderen jonger dan 13 als dit vereist is krachtens de toepasselijke plaatselijke wet- en regelgeving (de leeftijd waarop toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger noodzakelijk is varieert van land tot land).

10. Ons contacteren over dit Privacybeleid of uw persoonsgegevens

Vragen over dit Privacybeleid, de verzameling of de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens, het gebruik of de verstrekking van de informatie of verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, te wijzigen of te wissen, kunnen gericht worden aan onze functionaris voor gegevensbescherming: data-protection@bicworld.com.

Dit Privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. U dient deze Site periodiek te controleren op wijzigingen aan dit Privacybeleid. Alle wijzigingen worden gepubliceerd zodra ze van kracht zijn.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit, al raden wij u aan om ons te contacteren vóór u dit doet, aangezien wij problemen misschien efficiënter rechtstreeks met u kunnen oplossen.

Newsletter: