PERSONUPPGIFTSPOLICY

Personuppgiftsansvarig är Societe BIC, med huvudkontor på 14 rue Jeanne d’Asnières – 92611 Clichy Cedex – Frankrike.

1. Personuppgifter

BIC Group (vilket avser Société BIC och dess närstående bolag och dotterbolag och som här fortsättningsvis benämns ”BIC” eller ”vi” eller ”oss”) värnar om din integritet när du besöker vår webbplats, www.bickids.com, (”Webbplatsen”). Syftet med denna personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicy”) är att informera dig om vilka typer av uppgifter vi samlar in om dig när du besöker Webbplatsen, hur vi använder dessa uppgifter, om vi lämnar ut dem till någon samt vilka valmöjligheter du har när det gäller vår användning av dina personuppgifter. Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas på det sätt som beskrivs i denna Policy du ska inte använda vår Webbplats.

Förutom information om din användning av Webbplatsen (se punkt 4 av denna Personuppgiftspolicy) samlas inga personuppgifter automatiskt in om dig när du besöker Webbplatsen. Alla övriga personuppgifter som vi samlar in kommer att vara uppgifter som du har lämnat i ett särskilt syfte, till exempel uppgifter om ditt namn och din adress för att vi ska kunna hantera din prenumeration och leverera produkter som du har beställt via Webbplatsen.

I vissa fall kan vi inte leverera en tjänst som erbjuds på Webbplatsen om du inte har uppgett dina personuppgifter. Vi kommer alltid att informera dig när vi behöver dina personuppgifter för att leverera en tjänst till dig.

Om vi samlar in personuppgifter från dig har du rätt att (i) få tillgång till dina personuppgifter, (ii) begära att dina personuppgifter rättas, kompletteras, uppdateras, spärras eller raderas och (iii) begära ett registerutdrag över de personuppgifter vi har om dig i ett konventionell och maskinläsbart format. Vi behandlar alla sådana förfrågningar enligt tillämplig lag. Vi har då också rätt att kräva att du styrker din identitet för att vi ska kunna behandla din förfrågan.

Alla förfrågningar av det här slaget ska skickas till vårt personuppgiftsombud: data-protection@bicworld.com.

2. Användningen av de personuppgifter vi samlar in från dig

Vi kan samla in personuppgifter som du lämnar direkt till oss, till exempel när du gör en beställning via Webbplatsen, när du prenumererar på ett nyhetsbrev, när du kontaktar oss via sidan ”Kontakta oss” på vår Webbplats eller på något annat sätt kommunicera med oss. Dessa personuppgifter kan innehålla: titel, förnamn, efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer och annan information du väljer att uppge.

  • Den information som du lämnar till oss för att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att användas av BIC och/eller ett företag på uppdrag av BIC för att informera dig om våra Webbplatsnyheter och erbjudanden. Varje e-postmeddelande du får innehåller ett alternativ för att avsluta prenumerationen.
  • Den information som du lämnar till oss via sidan ”Kontakta oss” kommer att användas av BIC och/eller ett företag på uppdrag av BIC för att svara på dina synpunkter eller frågor eller din begäran om information. Förutom att svara på ett e-postmeddelande som du har skickat till oss är det inte vår avsikt att kontakta dig om inte du inte har bett om att få viss information. Vi behåller dina kontaktuppgifter i vår databas men kommer bara att använda dem för att svara på dina förfrågningar.

De personuppgifter som beskrivs ovan, samt eventuella andra personuppgifter som du lämnar till oss (till exempel i samband med marknadsföringskampanjer (spel) eller undersökningar), kommer endast att behandlas i det uppenbara syfte för vilket de har samlats in (ditt deltagande) och/eller enligt den kommunikation du fick när dina personuppgifter samlades in.

Vi kan även använda dina personuppgifter i andra syften som du upplyses om och som du ger ditt samtycke till eller i andra syften som tillåts eller krävs enligt tillämplig lag.

3. Vilken är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter?

Vi kommer bara att behandla dina personuppgifter när vi har en rättslig grund för det. Beroende på i vilka syften vi behandlar dina personuppgifter (enligt förklaringen under punkt 2 ovan) kommer den rättsliga grunden att vara något av följande:

  • Fullgörandet av ett avtal: till exempel då vi måste behandla dina personuppgifter för att kunna leverera en beställning du har lagt eller en prenumeration du har begärt via vår Webbplats.
  • Ditt samty: I våra eller våra tredje parters berättigade affärsintressen: till exempel då BIC måste behandla personuppgifter i syfte att förhindra bedrägeri.
  • Lagefterlevnad: till exempel då BIC har en skyldighet enligt lag eller myndighets- eller domstolsbeslut och måste använda dina personuppgifter för att fullgöra denna skyldighet.

4. Bevarandetiden för de personuppgifter vi samlar in

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter du lämnar bevaras endast så länge det är nödvändigt för det syfte som de har samlats in.

Då vi har samlat in dina personuppgifter baserat på ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund att fortsätta behandla dem kan du när som helst återkalla eller ändra ditt samtycke till att vi använder eller lämnar ut dina personuppgifter inom ramen för rättsliga begränsningar. En återkallelse av ditt samtycke gäller för framtida personuppgiftsbehandling och påverkar inte lagligheten i den behandling som skett baserat på ditt första samtycke.

5. Länkar till eller från andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. BIC har varken någon kontroll över eller något ansvar för de metoder som dessa webbplatser använder för att skydda personuppgifter. Du ska alltid granska personuppgiftspolicyn för varje webbplats du besöker.

6. Utlämnande av information till tredje part

Vi säljer inte dina personuppgifter till andra företag.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till betrodda tredje parter som sköter driften av Webbplatsen och utför andra uppgifter åt oss (till exempel institut för statistiska undersökningar, reklambyråer eller e-handelsplattformar). Tredjepartsleverantörer behandlar den information de behöver för att utföra sina bestämda funktioner och vi ger inte sådana parter tillåtelse att använda eller lämna ut några personuppgifter i egna marknadsföringssyften i eller andra syften. Vi ber våra tjänstleverantörer hålla en hög säkerhets- och sekretessnivå som minst motsvarar de garantier som beskrivs i denna policy. 

Om vi blir involverade i en transaktion för att sälja hela, eller viss del av, vårt företag eller våra tillgångar eller för att slås samman med ett annat företag kan vi använda eller lämna ut personuppgifter till andra parter som är involverade i transaktionen, till exempel den potentiella säljaren eller köparen och våra professionella rådgivare.

Vi kan dessutom lämna ut dina personuppgifter då vi är ålagda att göra det enligt lag eller för att verkställa våra användningsvillkor och andra avtal eller för att skydda BIC:s, våra kunders eller andra individers rättigheter, egendom och säkerhet.

7. Ditt personuppgiftsskydd

Vi har policyer och rutiner inrättade för att skydda dina personuppgifter mot förlust, obehörig åtkomst, modifiering och spridning. Därutöver har vi infört tekniska skydd, bland annat säkerhetprogram, lösenord och brandväggar, som är avsedda att förhindra obehörig datoråtkomst. Inget anspråk görs dock på systemets ogenomtränglighet under onormala omständigheter eller dess resiliens mot framtida angrepp.

8. Överföring och lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter som samlas in på vår Webbplats lagras på säkra platser och på servrar inom Europeiska unionen. Du kan få information och skicka frågor om vilka policyer och metoder vi tillämpar för att behandla och skydda dina personuppgifter genom att kontakta oss.

9. Barns integritet på nätet

Vi samlar inte medvetet in eller lagrar några personuppgifter från eller marknadsför mot barn under 13 år, eller enligt åldersdefinitionerna i lokala lagkrav.

Om vi skulle besluta någonting annat kommer vi att inhämta samtycke från en vårdnadshavare innan vi samlar vi in personuppgifter om barn då det krävs enligt tillämplig lagstiftning (vid vilken ålder det krävs samtycke från en vårdnadshavare varierar från land till land).

10. Kontakta oss angående denna personuppgiftspolicy eller dina personuppgifter

Frågor som rör denna Personuppgiftspolicy, insamlingen av eller riktigheten i dina personuppgifter, användningen eller utlämnandet av informationen eller begäran om att rätta, ändra eller radera dina personuppgifter kan skickas till vårt personuppgiftsombud: data-protection@bicworld.com.

Vi kan när som helst välja att ändra denna Personuppgiftspolicy. Du bör därför regelbundet kontrollera om det har gjorts några ändringar i Personuppgiftspolicyn på Webbplatsen. Alla ändringar publiceras så snart de börjar gälla.

Du har också rätt att inge klagomål hos den lokala dataskyddsmyndigheten. Vi rekommenderar dock att du först kontaktar oss innan du gör det eftersom vi kanske kan lösa problemet med dig direkt på ett effektivare sätt.

Newsletter: