Καταναλώστε υπεύθυνα!

«ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΤΕ» ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ 

Η χρήση προϊόντων που φέρουν οποιοδήποτε επίσημο οικολογικό σήμα, όπως το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, συνεισφέρει στην οικολογικά υπεύθυνη κατανάλωση.Τα προϊόντα αυτά φέρουν αναγνώριση από τις δημόσιες αρχές. Τα ευρωπαϊκά δημόσια οικολογικά σήματα βασίζονται στην αρχή του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. Οι πιστοποιήσεις αυτές παρέχονται από ανεξάρτητο κανονιστικό οργανισμό.

Η ένδειξη NF Environment (NF 400) απονέμεται σε προϊόντα τα οποία έχουν μειωμένη επίδραση στο περιβάλλον, ενώ παράλληλη προσφέρουν υψηλή απόδοση. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να συμμορφώνονται με 40 κριτήρια καταλληλότητας και φιλικότητας στο περιβάλλον όπως: το μήκος γραφής, ο περιορισμένη χρήση πρώτων υλών κ.ο.κ.

Δείτε τα 3 προϊόντα BIC® Kids® που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα NF Environment:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter: