REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 2019

“Impreuna desenam viitorul copilului tau!”

Perioada campaniei: 30.08 – 15.09.2019

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitara “Impreuna desenam viitorul copilului tau!” ("Campania” este organizata si desfasurata de SC BIC (ROMANIA) MARKETING & DISTRIBUTION SRL, cu sediul in oras Voluntari, Sos Bucuresti Nord, nr 15-23, cladirea HENLEY, et 2, camera 8, jud Ilfov înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J23/2119/22.07.2014, cod fiscal RO6151649 si numar de inregistrare ANSPDCP 5352, cont bancar nr. BRD GSG MCC, RO97BRDE450SV14121324500 deschis la BRD, Sector 4, reprezentata legal prin Simona ANCA-MANTESCU, in calitate de Director denumita in continuare "Organizatorul".

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament de participare (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii, astfel cum sunt acestia definiti mai jos.

1.3. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii declara ca au luat cunostinta de prevederile Regulamentului si a modificarilor acestuia si ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament precum si a modificarilor sale.

1.4. Campania se va desfasura prin intermediul S.C. Touch Communications S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Str. Sold. Buciumat Gheorghe
nr.27, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/6196/2015 , cod unic de inregistrare 34551632, (numita in cele ce urmeaza “Agentia ”).

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe perioada desfasurarii Campaniei sau de a suspenda/intrerupe/prelungi/sista desfasurarea Campaniei fara drept de compensare sau fara plata vreunei despagubiri, de orice fel. Orice modificare de acest fel va fi adusa la cunostinta participantilor conform Regulamentului, fara preaviz. Modificarea Regulamentului se realizeaza prin incheierea unui act aditional ce va face parte integranta din Regulament. Orice act aditional la Regulament va fi autentificat de un notar public. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

1.6. Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului si a modificarilor acestuia de catre Participanti atat timp cat acestea au fost puse la dispozitia Participantilor cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

1.7. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea/intreruperea/prelungirea/sistarea regulamentara a Campaniei. Cu toate acestea, eventualele drepturi obtinute de participanti pana la momentul suspendarii/intreruperii/prelungirii/sistarii Campaniei, in conditiile prezentului Regulament, nu vor fi afectate.

1.8. În conformitate cu prevederile art. 42 din O.G.99/2000, Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant :

·         la adresa Agentiei din Bucuresti, Sector 1, Str. Sold. Buciumat Gheorghe, nr.27, pe perioada Campaniei de Luni pana Vineri intre orele 09.30 – 17.30 .

·         pe website-ul www.bickids.ro .

·         in locatiile participante de la sectiunea 2.2.

 

SECTIUNEA 2. DURATA SI ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata si asa cum a fost ulterior modificata.

2.2. Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 31.08.2018 – 16.09.2018 in magazinele din lista de mai jos, in intervalul orar de la art. 2.3., in conditiile respectarii prevederilor prezentului Regulament (denumite in continuare  “Locatiile participante“).

 

2.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din Sectiunea 1, art. 5.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE.

3.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice (denumite in continuare„Participantii”), care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani, sunt parinti/tutori si sunt insotiti de copii la cumparaturi, in magazinele participante. Premiile castigate vor fi folosite exclusiv in beneficiul copiilor minori ai participantilor.

3.2. Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

•             angajatii companiei S.C. BIC (ROMANIA) MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L., S.C. Carrefour Romania S.A., S.C. Romania Hypermarche S.A., S.C. Auchan Romania S.A., Real Hyper Magazine SRL, S.C. Metro Cash & Carry S.R.L., sau ai colaboratorilor si distribuitorilor acestuia;

•             angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei.

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie angajatii Organizatorului, ai Agentiei,  si/sau ai companiilor implicate in organizarea Campaniei,  si ai societatilor care desfasoara servicii de distributie pentru Organizator sau Agentie, precum si rudele in linie directa si/sau colaterala (pana la gradul al III-lea inclusiv), sotii/sotiile si afinii acestora.

3.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

3.4. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza.

 

SECTIUNEA 4. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

4.1 In cadrul Campaniei se  ofera urmatoarele tipuri de premii de catre promoterul aflat la raft/ capat de raft, dupa cum urmeaza:

4.2 Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Campaniei este de 100,645.69 ( fara TVA inclusa).

4.3 Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
4.4 Castigatorii celor doua vouchere in valoare de 500 (cinci sute) euro fiecare, vor primi premiile dupa cum urmeaza:

  • Conversia in RON a celor doua vouchere de 500 (cinci sute) euro fiecare se va face conform  cursului de schimb EUR/RON stabilit de Banca Nationala a Romaniei la data redactarii regulamentului. 1 EUR = 4,7305 Cursul valutar BNR comunicat în 28 august 2019.
  • Perioada de valabilitate a voucherelor este de 6 luni de la incheierea campaniei, adica pana la data de 15 martie 2020 (inclusiv).
  • Parintele sau tutorele legal va demonstra achizitia pachetelor de servicii sau produse destinate sustinerii educatiei copilului/copiilor pe care ii are in custodie, prezentand Agentiei organizatoare facturi sau bonuri fiscale emise de furnizorii de pachete de servicii sau produse educationale. Agentia va verifica documentele prezentate, urmand a face apoi plata in termen de max 10 zile lucratoare de la data primirii documentelor.
  •  Se vor deconta cheltuielile in limita a sumei de 500 (cinci sute) euro (conversia EUR/RON se va face la cursul BNR din data redactarii regulamentului) Cursul valutar BNR comunicat în 28 august 2019.
  • Cheltuielile decontate pot fi de tipul: tabere scolare, cursuri care au ca scop invatarea sau deprinderea unei abilitati sau dezvoltarea unui talent, cursuri de dezvoltare personala, activitati care sustin procesul de dezvoltarea cognitiva a copilului, activitati extracuriculare (inot, dans, etc.)
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a respinge cererile de decontare a cheltuielilor, daca acestea nu arata clar si fara echivoc ca s-au petrecut in beneficiul copilului/copiilor pe care il/ii are in custodie, in conditiile prezentului Regulament. 

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1 Pentru a participa la Activare si a fi premiati, participantii nu sunt conditionati de o achizitie.
5.2 Copiii insotiti de parinti/tutori pot participa la activitatile BIC din magazine si au dreptul de a primi un talon razuibil in urma caruia pot castiga un premiu instant.
5.3 Mecanism pentru Activare: Promoterul BIC va aborda copiii si parintii, prezentand produsele BIC. In zona dedicata de papetarie, langa display/ capat de raft vom amenaja o zona de experiemente. Copiii sunt invitati sa participe la experimente sau sa se joaca cu cubul cu elemente, iar parintilor le este comunicata promotia din magazin.
5.4 Dupa participarea la activitatile BIC din magazine, copilul primeste in prezenta parintelui/tutorelui un talon razuibil si are sansa de a castiga unul dintre urmatoarele premiile mentionate la articolul 4.1 al prezentului Regulament.
5.5 Daca pe toata durata de inscriere in Campanie nu se acorda toate premiile, premiile neacordate nu se vor atribui, ramanand la dispozitia Organizatorului, prin reprezentantii Agentiei.
5.6 Premiile se ofera in magazin, de catre promoterul de la raft, in urma razuirii talonului, cu exceptia premiilor constand in vouchere de 500 euro (cinci sute de euro). Pentru aceste premii tutorii castigatorilor vor trebui sa furnizeze promoterilor BIC datele personale, nume complet, adresa, seria si numar carte de identitate si numar de telefon valabil. Aceste premii se vor incasa in conditiile mentionate la punctul 4.4 al prezentului Regulament
5.7 O persoana fizica are dreptul de a primi un premiu pe zi indiferent la cate activitati BIC participa sau de cate ori participa la o activitate BIC din magazine.
 

SECTIUNEA 6. INMANAREA PREMIILOR

6.1.  Premiile se vor inmana castigatorilor instant (pe loc), dupa participarea la activare. In momentul primirii premiului, castigatorul va semna lista prezentata de catre promoterul aflat la raft, care va avea valoare de proces verbal de predare primire si va contine urmatoarele date: nume, prenume, premiu castigat si semnatura.

6.2. Premiile se acorda in limita stocului disponibil din Locatiile Participante.

6.3. Pe website-ul www.bickids.ro se vor afisa doar castigatorii voucher-elor in valoare de 500 (cinci sute) euro.

 

SECTIUNEA 7. RASPUNDERE

7.1.  Prin participarea la Campanie, participantul declara si este de acord cu, urmatoarele.

a.       Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b.       Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila participarea la prezenta campanie si utilizarea premiilor;

c.       Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

7.2. Organizatorul:

a.       nu este raspunzator pentru calitatea premiilor – vicii ascunse (cu exceptia produselor BIC pentru care organizatorul raspunde in conditiile legii) oferite in cadrul acestei Campanii;

b.       nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;

c.       este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor. Prevederile acestui alineat nu se aplica produselor marca BIC, pentru care Organizatorul raspunde in conditiile legii;

d.       nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

e.       nu isi asuma raspunderea pentru eventuale accidente aparute in timpul folosirii premiilor.

f.        isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta in vederea inmanarii premiului.

 

SECTIUNEA 8. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul  nu este răspunzător pentru plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, cu excepția impozitului cu reținere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa îl calculeze, sa îl retina si sa îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe, impozite, obligații financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina câștigătorului.

 

SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL

10.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile:

REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, in continuare „GDPR”);
Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002;
Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
Codului Civil roman, precum si a tuturor actelor normative in vigoare care se aplica derularii acestei campanii.

10.2. Prin înscrierea in Campanie, Participanții sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si se obliga sa le respecte ca atare, intelegand pe deplin toate efectele acestora. Drept urmare, în cazul în care vor caștiga unul din cele 2 vouchere in valaore de 500 euro , participantii accepta ca, pentru indeplinirea de catre Organizator a obligatiilor impuse de art. 42, alin. (2) din Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, numele acestora si premiul castigat vor fi facute publice in conditiile mentionate mai sus in prezentul Regulament.

10.3. Inscrierea in Campanie, derularea si efectele acesteia implica colectarea si prelucrarea de date cu caracter personal. Datele personale care se colecteaza sunt: nume, prenume, semnatura, iar pentru castigatorii voucherelor in valoare de 500 euro se vor colecta nume, prenume, semnatura,  nr. de telefon, adresa de e-mail, adresa postala, CNP, copie CI.

10.4. Prin inscrierea si participarea in aceasta Campanie, persoana care este desemnata si validata ca si castigatoare a unui premiu a carui valoare depaseste suma de 600 lei (suma prag prevazuta la art. 110 alin. 4 litera a) din Codul Fiscal din 2015) are la cunostinta faptul ca trebuie sa prezinte Organizatorului informatii corecte si reale referitoare la numele si prenumele sau, cat si CNP-ul (codul numeric personal), intocmai cum apar acestea in actul de identitate. Prezentarea acestor informatii este imperativa pentru ca Organizatorul sa poata respecta obligatiile impuse de Codul Fiscal, si anume calcularea, retinerea si plata impozitului pe venitul din premii obtinut de castigator. Ca atare, Organizatorul va retine, pentru scopul mentionat anterior, cat si pentru evidentele sale contabile, datele transmise (nume, prenume si CNP) pe o durata care nu va depasi termenele impuse de legislatia in vigoare, respectiv 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite.  

10.5. Operatorul datelor personale (denumit in continuare „Operatorul”) enumerate la punctele 10.3. si 10.4. de mai sus este Organizatorul Campaniei, SC BIC (ROMANIA) MARKETING & DISTRIBUTION SRL, cu sediul in oras Voluntari, Sos Bucuresti Nord, nr 15-23, cladirea HENLEY, et 2, camera 8, , jud Ilfov  înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J23/2119/22.07.2014, cod fiscal  RO6151649 .

Operatorul colecteaza si prelucreaza aceste date prin intermediul imputernicitului sau (denumit in continuare „Imputernicit”), TOUCH COMMUNICATIONS S.R.L., cu sediul in Str Soldat Buciumat Gheorghe, nr 27, birou 3, Sector 1,Bucuresti.

10.6. Scopul colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la punctele 10.3. si 10.4. de mai sus il reprezinta: inscrierea in Campanie, derularea Campaniei, validarea castigatorului si atribuirea premiului, inmanarea premiului (direct sau prin curier rapid), beneficierea de premiul castigat, solutionarea eventualelor reclamatii referitoare la derularea Campaniei, formulate conform prevederilor din prezentul Regulament, precum si indeplinirea de catre Organizator si Imputernictul sau a obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare.

10.7.  TTemeiul juridic al colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la punctele 10.3. si 10.4. de mai sus il constituie campania promotionala adresata de catre Organizator publicului larg, acceptata de catre participanti prin inscrierea voluntara, iar temeiul legal il reprezinta art. 6 alin. (1), literele a) si b) din GDPR. 

10.8. In afara de Operator, prin Imputernicit, nu sunt alte categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal colectate in virtutea Campaniei .

10.9. De asemenea, in virtutea art. 13, alin. (2) din GDPR, participantii sunt informati ca:

a) Datele colectate in virtutea prezentei Campanii sunt stocate de catre Operator pentru o perioada care nu va depasi prevederile impuse de legislatia in domeniu, lunadu-se ca reper maxim termenul general de prescriptie de 3 ani (art. 2.517 Cod Civil), iar in cazul datelor necesare pentru evidentele contabile, 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite potrivit legislatiei contabile in vigoare;

b) Beneficiaza de dreptul de a solicita Operatorului: accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau stergerea acestora, restrictionarea prelucrarii, dreptul de a va opune prelucrarii, precum si dreptul de a solicita portabilitatea datelor, toate aceste drepturi fiind explicate, pe scurt, mai jos;

c) Beneficiaza de dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul, fara ca acest fapt sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, insa retragerea consimtantului poate avea drept consecinta imposibilitatea de inscriere sau de a participa efectiv la Campania promotionala, dupa caz;

d) Furnizarea de date cu carater personal efectuata in virtutea prezentei Campanii reprezinta o obligatie contractuala (contractul, in acest caz, fiind reprezentat de relatia dintre Organizator si participant ca urmare a inscrierii voluntare a acestuia in Campanie), participantul fiind obligat sa furnizeze datele personale intocmai pentru a putea participa la Campanie, dar si o obligatie legala, Organizatorul fiind obligat sa solicite date personale pentru a respecta obligatiile impuse de legislatie in vigoare (cum ar fi, dar fara a se limita la Codul Fiscal din 2015, Legea contabilitatii nr. 82/1991, O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata). In cazul nerespectarii acestor obligatii contractuale si legale, persoanele doritoare nu se vor putea inscrie in campanie, iar odata inscrise, nu vor putea fi incluse in tragerea la sorti si nu vor putea beneficia de premiile puse in joc, de asemenea, Organizatorul va spus sanctiunilor contraventionale si/sau penale;

 e) Au dreptul sa depuna plangere in fata Autoritatii Nationale Pentru Supravegherea si Protectia Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.S.C.P.).

10.10. Mai jos sunt descrise, pe scurt, drepturile pe care GDPR le confera persoanelor vizate:

A. (1) Dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Operatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din Regulamentul Oficial.

In cazul in care datele personale ale persoanei vizate sunt prelucrate de catre Operator, persoana vizata are acces la urmatoarele informatii:

(a)          scopurile prelucrării;

(b)          categoriile de date cu caracter personal vizate;

(c)           destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

(d)          acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

(e)          existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

(f)           dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

(g)          în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

(h)          existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(2)   În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din GDPR referitoare la transfer.

(3)   Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

(4)   Dreptul de a obține o copie menționată la alineatul (3) din GDPR nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora. – art. 15 GDPR

B. Dreptul la rectificare : se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, de catre Operator a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc pe persoana vizata, acesata avand dreptul de a obtine rectificarea datelor. – art. 16 GDPR

C. Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") : dreptul de a solicita Operatorului stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; retragerea consimtamantului si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; opunerea prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale. – art. 17 GDPR

D. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite operatorului verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective. – art. 18 GDPR

E. Obligatia de notificare privind rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal sau restrictionarea prelucrarii: Organizatorul comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau stergere a datelor sau restrictionare a prelucrarii, daca acest lucru se dovedeste a fi posibil si daca nu presupune eforturi disproportionate. – art. 19 GDPR

F. Dreptul la portabilitatea datelor: In cazul in care pe parcursul derularii campaniei si a efectelor acesteia Organizatorul se schimba, persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a transmis Organizatorului initial. Datele trebuie primite intr-un mod structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date noului Organizator, fara obstacole din partea Organizatorului initial. – art. 20 GDPR

G. Dreptul de opozitie: In orice moment, persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia speciala in care se afla, prelucrarii datelor care o privesc atunci cand prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Operator (art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR). Astfel, Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care Operatorul demonstreaza ca are in continuare motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatatrea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv. – art. 21 GDPR

H. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cele mentionare anterior nu se aplica daca prelucrarea automata este necesara incheierii sau executarii unui contract cu Organizatorul, daca Organizatorul are o autorizatie in acest sens si daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod explicit. – art. 22 GDPR

10.11. Toate drepturile enumerate mai sus se exercita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul Organizatorului, mentionat in preambul, cat si la adresa de e-mail promotii@touchcommunications.ro

10.12. Orice persoana vizata are dreptul sa inainteze plangeri catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (cu sediul in Bucuresti, sector 1, Bdul. Gral Gheorghe Magheru nr. 28-30, cod postal 010336, www.dataprotection.ro)., in cazul in care drepturile enumerate mai sus i-au fost incalcate sau a suferit vreun prejudiciu ca urmare a prelucrarii ilicite a datelor cu caracter personal.

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la sediul Organizatorului, mentionat in preambul, pana la data de 21.09.2018.

 

Organizator

SC BIC (ROMANIA) MARKETING & DISTRIBUTION SRL

 

Prin Agentie

S.C. Touch Communications S.R.L.

Reprezentata prin Mihaela Calin

Newsletter: